Skip to Content

Fritak fra renovasjonsgebyret

Forside - Henting av avfall

For å sikre at avfallet vi produsere blir gjenvunnet på best mulig måte, og for å forhindre forsøpling, forurensing og hygieniske ulemper, skal alle innbyggerne benytte seg av innsamlingsordningen for avfall. Dersom boligen står ubenyttet i lengre perioder, er det likevel mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyret.

Kriterier for å søke om fritak:
  • Du kan få innvilget fritak dersom boligen står tom og ubebodd i minimum 6 måneder sammenhengende.
  • Fritak gis normalt for ett år av gangen.
  • Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig, da det som regel tar mindre tid enn 6 måneder før boligen selges.
  • Du må søke skriftlig om fritak i god tid før fritaksperioden inntrer.
    Fritaket kan tidligst innvilges fra datoen vi mottar søknaden.
  • For fritidsboliger/hytter er det mulig å søke om fritak dersom eiendommen skal rives eller er kondemnabel.

 

Sandefjord kommune

For innbyggere i Sandefjord kommune påløper det et gebyr for midlertidig stopp av renovasjon på 1200 kr. Beløpet dekker innhenting av beholdere, vask og utsetting av beholdere når fritaket opphører.

 

Renovasjonsgebyret

 

Fritaksskjema for renovasjonsgebyretKontaktinformasjon
Eiendommen det søkes fritak for
Utdypende svar kan angis i spesifiseringsfeltet underFritaksperiode


 

Back to top