Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Mer informasjon om prosjektet

Historikk:

12 K i Vestfold tok initiativet til prosjektet ”Biogass i Vestfold”
Prosjektet hadde som formål å utrede hvordan Vestfold kan utnytte bioavfall og slam på en mer klimavennlig og bærekraftig måte enn i dag. Målet var og er at vi skal håndtere avfall og slam på en klimavennlig og bærekraftig måte her i Vestfold, og at biogassproduksjonen blir utnyttet i Vestfold. Prosjektet vil være med på å konkretisere viktige klimapolitiske målsettinger i Vestfoldkommunene.

Et lokalt biogassanlegg
Etter gjennomføringen av både forstudie og et forprosjekt Besluttet 12K- styret at prosjektet skulle videreutvikles. Planen var at det skal bygges et biogassanlegg på Rygg industriområde i Tønsberg kommune. Anlegget skulle bygges som et OPS-anlegg (offentlig- privat samarbeid) hvor private aktører prosjekterte, finansierte, bygde, eide og driftet anlegget gjennom et eget OPS akseselskap. Det offentlige (dvs. kommunene) skulle forplikte seg til å levere bioavfall og slam til anlegget.

Vesars rolle i ”Biogass i Vestfold”
Vesar fikk i oppdrag fra 12K å sette i gang to prosesser:
- organisere offentlige avfallsbesittere i en OPS bestillerenhet
- å utforme konkeransegrunnlaget i OPS-forhandlingene, utlyse konkurransen og igangsette forhandlingene med aktuelle kandidater til OPS utførerenheten.
Våre 2012 ble det kjent at prosjektet ikke lot seg gjennomføre som et OPS-prosjekt.

Intensjonsavtale med Grenland
Grenlandkommunene har signert en intensjonsavtale om å delta med våtorganisk avfall og/eller slam til produksjon av biogass.

Renovasjon i Grenland skal bidra med våtorganisk husholdningsavfall fra kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø samt kommunalt slam fra kommunene Siljan, Bamble og Kragerø. Dr skal være samarbeidspartnere for Vesar i utvikling av forhandlingsgrunnlaget og betingelser for OPS kontrakten. Renovasjon i Grenland skal også delta i prosjektets referansegruppe.

Vestfold fylkeskommune
Fylkeskommunen har vært positive til prosjektet og har vært representert med fylkesordfører Per- Eivind Johansen i styringsgruppen. Vestviken kollektivtrafikk har sittet i en referansegruppe. Saken om biogass skal behandles politisk i Fylkestinget 14. september 2011.
 

Miljømessige fordeler
Produksjon av biogass fra biologisk avfall er god ressursutnyttelse. Biogass er gass produsert ved bakteriell nedbrytning av organisk materiale i fravær av oksygen. Ved utråtning av organisk avfall som kloakkslam, bioavfall, husdyrgjødsel og biologisk avfall fra næringsmiddelindustrien får man biogass. Gassen kan oppgraderes til biometan som er et drivstoff som er meget vel egnet for større kjøretøyer, for eksempel flåtekjøretøyer som rutebusser og renovasjonsbiler.

En verdikjede fra organisk avfall via utråtning til biometan som drivstoff medfører reduksjon av klimagassutslipp på en rekke områder.
• Forbedret håndtering av råstoffet (bioavfall, næringsmiddelavfall, slam fra renseanlegg)
• Forbedret gjødselhåndtering
• Erstatning av kunstgjødsel i landbruket
• Erstatning av fossilt drivstoff for kjøretøy med biometan

I motsetning til diesel og naturgass er biogass en fornybar energikilde som går tilbake til naturens eget kretsløp. Biogass er derfor ansett som klimanøytralt, i motsetningen til naturgass og diesel som er fossile brennstoff. For å kunne ta biogass i bruk som drivstoff må den gjennom en prosess som fjerner Co2 og øker innholdet av metangass til minst 95 %. Oppgradert biogass og naturgass kan brukes om hverandre.

 

Til toppen av siden

SØK

Hjem Sideoversikt Send oss e-post Utskrift

Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no

Topp

Vestfold Avfall og Ressurs AS © 2006-19 - Innholdsoversikt

Miljøfyrtårn